Den traditionella textilframställningens miljöeffekter – kort exposé

Textilier tillför härliga livs-kvaliteter i olika sammanhang. Men framställningen och produktionen av textilier har konsekvenser för natur och miljö som är skadliga på flera sätt. Till stor del sker textiltillverkningen i utvecklingsländerna såsom Indien, Bangladesh och Kina där livsvillkoren redan är hårda. Här följer en kort exposé om några centrala delar i denna problematik.

Textilproduktion påverkar luft, mark och vatten

Luftföroreningar kommer främst från eldning i fabrikerna eftersom tillverkningen kräver mycket energi, bland annat för att värma vattenbad. En annan källa till luftutsläpp är de kemikalier som används. Utsläppen till marken kommer delvis från det slam som blir kvar efter avloppsreningen i den mån sådan rening över huvud taget finns. De består av diverse kemikalier, smuts och oljor från produktionen. Om slammet blir liggande på marken urlakas det och förorenar grund- och ytvattnet. Föroreningarna når också marken genom tillfälliga översvämningar. När flodvattnet drar sig tillbaka ligger kemikalierna kvar i marken. Samma sak händer när flod och grundvatten används för bevattning.

Mycket kemikalier i produktionen

Det är flera olika processer inblandade i textilproduktionen där det används kemikalier med diverse skador som följd på människor och miljö. Det är en hel del kemikalier som används, ungefär ett kilo kemikalier och upp till 29 000 l vatten går åt för att producera ett kilo bomullstextilier.

forts. följer