Certifiering för säkrare återbruk av textilier – BRA

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet har tagit fram ett förslag till nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall. Ett viktigt instrument är där att införa ett certifieringssystem för ökat förtroende för dessa saker. Konsumtionen av nya textilier ökar i de nordiska länderna och förväntas stiga med 100 000 ton till och med till totalt 450 000 ton till år 2020. I dagsläget köper svenska konsumenter i genomsnitt 12,5 kg per person och år. Enbart en ca femtedel, dryga 2 kg, av detta återbrukas – vilket är synd på mycket rart av flera skäl!

Insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textilier är i dags dato i stort sett oreglerat i hela Norden. Marknaden består därför av både seriösa och mindre seriösa aktörer. Detta skapar en viss skepsis bland dem som skänker sina begagnade textilier, säger David Palm, IVL. Ett certifieringssystem av de som samlar in textilier skulle medföra att det säkerställs att textilierna verkligen hamnar där givaren tänkt sig; för välgörenhet, naturens väl och vad andra motiv det kan finnas.

Projektrapporterna kan laddas ner här:

A Nordic textile strategy : Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles
En komplett strategi med behov, åtgärder och styrmedel för ökad återanvändning och återvinning av textil för beslutsfattare.

Nordic textile reuse and recycling : Increased collection, sorting, reuse and recycling of used textiles in the Nordic region Summary and recommendations
Sammanfattning av strategin för ökad återanvändning och återvinning av textile och textilavfall.

The Nordic textile commitment : A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling
Ett frivilligt åtagande med en certifiering för seriös och hållbar insamling och hantering av textil och textilavfall för alla som är involverande inom texilsektorn.

The Nordic textile reuse and recycling commitment: Policy Brief
Sammanfattning av The Nordic textile commitment.

240

 

Kommentera